Home
 

Iskolatörténet

A szolnoki Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szolnok városában egyedülálló, bejáró jellegű, szegregált gyógypedagógiai intézmény. Az intézményt a Szolnok Városi Tanács alapította, 1961. évben, a 154/1961. (X.26.) számú határozatával. Az intézmény fenntartója – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Szolnokon az értelmi fogyatékosok oktatása 1947 őszén a Sípos téri Általános Iskolában kezdődött, az általános iskola mellett önálló gyógypedagógiai osztályok beindításával. 1962. augusztus 1-jén a gyógypedagógiai osztályokból „kisegítő iskolát” hoztak létre a Schönhercz úton. Az 1961. évi II. törvényben meghatározott alsó fokú oktatási intézmények, így a gyógypedagógiai oktatás is a Művelődésügyi Miniszter felügyelete és az akkori tanácsok végrehajtó bizottságai művelődésügyi, szakigazgatási szervének közvetlen irányítása alatt működtek. Az 1962. évi XIV. törvényrendelet 11. §-ának (2) bekezdése intézkedik arról, hogy a pedagógiai oktatás az alsó fokú oktatási irányításrendszeréhez hogyan kapcsolódjék.

A Schönhercz Zoltán úti iskola igen rossz állapota és a tanulólétszám növekedése megkívánta, hogy az iskola egy végleges épületet kapjon, erre a célra kialakított tantermekkel. A hosszú tárgyalások eredményesnek bizonyultak, így 1979-ben megépült a kimondottan gyógypedagógiai nevelés-oktatás célját szolgáló Liget Úti Általános Iskola.

Az intézmény ezekben az években csak tanulásában akadályozott gyermekeket látott el. Az iskola feladatköre bővült az évek folyamán, alapfeladatai közé tartozott 1998-ig a város logopédiai ellátása is. 1987-től a szülők igényéhez igazodva, foglalkoztató tagozat indult be az értelmileg akadályozott tanulók részére. 1996-tól 10 osztályos általános iskolaként működünk, 2000-től pedig autista csoportot is indítottunk. A 2004/2005-ös tanévtől – felmenő rendszerben – iskolaotthonos formában tanítunk a tanulásban akadályozott tanulók alsó tagozatos osztályaiban. A 2007/2008-as tanévben az értelmileg akadályozott tanulók tagozatán létrejött az első 11-12. osztály. A tanulók részére napközi otthoni ellátást és étkezést is biztosítunk.

Az iskola épületében az osztálytermeken kívül 1 logopédia, 2 technika, 2 gyógytorna, 1 tornaszoba, könyvtár, informatika terem, korongozó műhely, ebédlő, igazgatási szárny az épület része. Nyelvi labor segíti az angol nyelv oktatását. A tanulók korszerű oktatásához, az egyéni fejlesztésekhez megfelelő eszközökkel rendelkezünk, de anyagi lehetőségeink függvényében törekszünk az eszközállomány fejlesztésére, bővítésére. A tágas udvaron a játékhoz, a szabadtéri testneveléshez szükséges feltételek is adottak.

Feladatként fogalmazódik meg, biztosítani az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást. A gyógypedagógiai nevelés egyénhez igazodó speciális stratégia, egyéni fejlesztési program alapján végezhető. Elő kívánjuk segíteni tanulóink társadalomba való beilleszkedését fejlesztő programok bevezetésével, amely a tanuló értelmi és egészségügyi állapotához igazodik. Szép eredményeket értünk el a terápiás lovaglással. Jelenleg pályázati támogatással biztosítjuk az értelmileg akadályozott gyermekek úszásoktatását. Szakköreink lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését. Pályázati támogatással sikerült felszerelnünk a gyógytestneveléshez szükséges szaktantermet.

Iskolánk a társintézményekkel, szülői házzal, fenntartóval, partnerekkel igen jó kapcsolatot alakított ki.

Intézményünk 2008. július 01-jén Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult, s ez nem csupán névváltozást jelent, de szükségszerűen mutatja az évek során egyre szélesebb körű, az igények szerint folyamatosan bővülő feladatok változásait is.

A város általános iskoláiban egyre több sajátos nevelési igényű (SNI) tanulót fogadnak be, látnak el. Az integrációs tendenciát tekintve szükségszerűvé vált, hogy egyre nagyobb részt vállaljunk ebben az igen fontos és összetett munkában. Intézményünk utazó pedagógusai – igény szerint – ellátják a város óvodáiban, általános és középiskoláiban tanuló sajátos nevelési igényű tanulókat.

Az iskolánk fő erőforrása a szellemi tőke, melyet a tantestület képvisel, jelenleg 42 gyógypedagógussal. Jellemzője a hagyományokra épülő folyamatos megújulás, a gyermekek minél többoldalú fejlesztése, megsegítése a saját és a többségi iskolákban.

Szakembereink jelenleg a város 3 általános és 5 középiskolájában segítik az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását-nevelését.


Top
Skip to content