Home
 

Könyvtárunk

Intézményünk eltérő tantervű iskola, mely sajátos nevelési igényű, sérült diákokkal foglalkozik. Könyvtárunk 1979-ben létesült, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár letétjeként is működött, de 1995-től kizárólag iskolai könyvtárként funkcionál, önálló bélyegzővel rendelkezik. A könyvtár önálló könyvtárhelyiségben található, és az iskola szerves részét képezi. A teljes foglalkoztatású könyvtáros az intézmény alkalmazottja.

A könyvtár szolgáltatási kínálata szervesen illeszkedik az iskola igényeihez, elsődleges célja az oktatás-nevelés folyamatának segítése, emellett kiemelt feladat a gyógypedagógiai szakirodalom gyűjtése, így állományunk ezen része némiképp szakkönyvtári jelleget is ölt.

Az iskolai könyvtár lehetőséget nyújt a diákok számára a kutatásra, tanulásra éppúgy, mint a szabadidő kulturált eltöltésére. Minden munkatárs és tanuló automatikusan könyvtárunk beiratkozott olvasója, számukra biztosított a kölcsönzés és a helyben olvasás is. Diákjaink minden tanév elején a könyvtárból kölcsönzik ki a tartós tankönyveket. A könyvtárhoz tartozik egy olvasóterem is saját bejárati ajtóval. A helyiség igény esetén elkülöníthető, önálló térként is funkcionálhat.  Az IKT eszközállománnyal lett bővítve, így informatikai olvasóteremként is funkcionál.

A dokumentumok nyilvántartását és a kölcsönzést saját fejlesztésű szoftver segítségével oldjuk meg, az  állomány ebben az adatbázisban teljesen fel van tárva, azonban a program elavult, online használatra alkalmatlan. A közelmúltban szereztük be a Szirén integrált könyvtári rendszer alapmodulját, az adatok feltöltése folyamatban van, a két rendszert párhuzamosan használjuk.

Szolgáltatási kínálat:

  • a könyvtárhasználat és a kölcsönzés biztosítása a nevelőknek és a diákoknak
  • a tanulók önálló információkeresésének elősegítése és mélyítése
  • könyvtárhasználati órák és foglalkozások tartása
  • együttműködés a pedagógus kollégákkal, segítségnyújtás a tanórákhoz kapcsolódó gyűjtőmunkához a tanulóknak és a tanároknak egyaránt
  • olvasási verseny és a könyvtárhasználati vetélkedő megrendezése korcsoportok szerinti bontásban

Könyvtárunk fő fejlesztési iránya egy modern, speciális igényeket is kielégítő kulturális és pedagógiai közösségi tér létrehozása. Célunk nyitni szűkebb és tágabb környezetünk felé és bekapcsolódni a helyi, valamint az országos információáramlásba. Ezt részben a könyvtári elveknek megfelelő informatikai háttér segítségével oldanánk meg, részben felhasználói körünk és szolgáltatásaink kiterjesztésével, esetleg kulturális rendezvények és szakmai megbeszélések tartásával. Könyvtárunk szolgáltatásait és az elmúlt évtizedekben nálunk összegyűlt gyógypedagógiai szakmai tapasztalatokat városunk és kistérségünk gyógypedagógus kollégáinak rendelkezésére bocsátanánk.


Top
Skip to content